ناگاه آتشی ازآسمان

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) آيا تعميد روح القدس داری ؟ ۰۴.۰۶.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – اگر افتادی با قوت پنطیکاست بلند شو ۲۴.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) پنطيکاست يعنی انجام کارهای غير ممکن

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه پنطیکاست) بایست و در روح خدا فرمانروا باش

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) پنطیکاست و قدرت نبوت

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

چرا روح‌القدس، نه شراب؟Pentikast 2009

منتشر شده در بهمن ۴, ۷۶۰۶توسط کشيش سيامک زرگری