( موعظه ) آيا تعميد روح القدس داری ؟ ۰۴.۰۶.۲۰۱۷

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) پنطيکاست يعنی شروع زندگی مافوق طبيعی با مسح روح القدس ۱۵.۰۵.۲۰۱۶

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – اگر افتادی با قوت پنطیکاست بلند شو ۲۴.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – درباره پنطیکاست بسيار شنيدی اکنون آنرا تجربه کن ۲۴.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) پنطيکاست يعنی انجام کارهای غير ممکن

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه پنطیکاست) بایست و در روح خدا فرمانروا باش

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) پنطیکاست و قدرت نبوت

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

چرا روح‌القدس، نه شراب؟Pentikast 2009

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۷۶۰۷توسط کشيش سيامک زرگری

مسح روح‌القدس – پنطیکاست ۱۱.۰۵.۲۰۰۸

منتشر شده در اردیبهشت ۲, ۶۶۵۱توسط کشيش سيامک زرگری

پنطیکاست – تعمید – تولد تازه ۲۷.۰۵.۲۰۰۷

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری