((پیام)) دعا و نبوت برای ایران

منتشر شده در فروردین ۳۱, -۴۵۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اگر ميخواهی خدا ترا بکار گيرد، بهانه نياراعتماد کن ۲۹.۰۴.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) دعای ايمان يا دعای تسليم ؟ کداميک برای شفا لازم است ؟

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ييغام نبوتی برای ايران ۳۱.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کليسا برخيز سرزمينمان را شيطان ويران کرده ۱۵.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) دعا بهمراه روزه غير ممکن ها را ممکن ميکند ۰۶.۱۱.۲۰۱۶

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) دعا مجوز قانونی دادن به آسمان برای دخالت در زمين است ۱۷.۰۷.۲۰۱۶

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) ایمان یعنی چی؟ ۲۵.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه ) ایمان یک انتخاب است ۲۵.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه) تا زمان جواب دعایت خدا ميخواهد در تو کار کند ۲۵.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری