( موعظه ) کليد شکستن قدرت ترس و نا اميدی ۱۱.۰۳.۲۰۱۸

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) قدرت محافظت از شالوم در زندگی ۱۸.۰۳.۲۰۱۸

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری