((پیام)) دعا و نبوت برای ایران

منتشر شده در بهمن ۴, -۴۵۹توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) محافظت از خود و مقاومت با ابليس ۰۸.۰۷.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ييغام نبوتی برای ايران ۳۱.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اقتدار بستن دوازه های جهنم – قسمت دوم ۱۷.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چند قانون آسمان برای پیروزی در جنگ روحانی ۳۰.۰۴.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) اقتدار بستن دروازه های جهنم ( اولين دروازه ) ۱۰.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شناخت دنيای تاريکی واقتدار بستن دروازه های جهنم ۱۹.۱۱.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۴, ۷۵۵۴توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) قدرت ستايش و پرستش در جنگهای روحانی ۲۲.۱۰.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) حکمت از هر اسلحه جنگی قويتر است ۰۲.۰۷.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) مديريت بحران در جنگهای روحانی – قسمت سوم ۲۵.۰۶.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری