( پيغام پرستشی ) ايستادن در جلال خدا ۰۱.۰۷.۲۰۱۸

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) قدرت ستايش و پرستش در جنگهای روحانی ۲۲.۱۰.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) ستايش اعلام نيکوئی خدا و پرستش اعلام قدوسيت خداست ۱۲.۱۱.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شکرگزاری کليد دسترسی به آسمان ۰۵.۱۱.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) چرا آسمان در سکوت است

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) اگر جواب میخواهی شکرگذاری کن.

منتشر شده در خرداد ۲۷, -۶۲۱توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) آیا برای هر چیز بد هم باید شکرگذاری کرد؟

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۹۳۰۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شکرگزاری در عمل قوت بسیار دارد

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه جشن شکرگزاری) جنگ نیکوی ایمان کن تا شیطان از تو بگریزد

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) با شکرگزاری و پرستش از بیابان زندگیت بیرون بیا

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری