( موعظه ) قدرت ستايش و پرستش در جنگهای روحانی ۲۲.۱۰.۲۰۱۷

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) ستايش اعلام نيکوئی خدا و پرستش اعلام قدوسيت خداست ۱۲.۱۱.۲۰۱۷

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شکرگزاری کليد دسترسی به آسمان ۰۵.۱۱.۲۰۱۷

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) چرا آسمان در سکوت است

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) اگر جواب میخواهی شکرگذاری کن.

منتشر شده در اردیبهشت ۳, -۶۲۱توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) آیا برای هر چیز بد هم باید شکرگذاری کرد؟

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۹۳۰۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شکرگزاری در عمل قوت بسیار دارد

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه جشن شکرگزاری) جنگ نیکوی ایمان کن تا شیطان از تو بگریزد

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) با شکرگزاری و پرستش از بیابان زندگیت بیرون بیا

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) زبان برای شکرگذاری است نه غرغر کردن (۳)

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری