( پيغام پرستشی ) ايستادن در جلال خدا ۰۱.۰۷.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) قدرت ستايش و پرستش در جنگهای روحانی ۲۲.۱۰.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شکرگزاری کليد دسترسی به آسمان ۰۵.۱۱.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) چرا آسمان در سکوت است

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) اگر جواب میخواهی شکرگذاری کن.

منتشر شده در بهمن ۷, -۶۲۲توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) آیا برای هر چیز بد هم باید شکرگذاری کرد؟

منتشر شده در بهمن ۸, ۹۳۰۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شکرگزاری در عمل قوت بسیار دارد

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه جشن شکرگزاری) جنگ نیکوی ایمان کن تا شیطان از تو بگریزد

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) با شکرگزاری و پرستش از بیابان زندگیت بیرون بیا

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری