( پيغام پرستشی ) ايستادن در جلال خدا ۰۱.۰۷.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) قدرت ستايش و پرستش در جنگهای روحانی ۲۲.۱۰.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) ستايش اعلام نيکوئی خدا و پرستش اعلام قدوسيت خداست ۱۲.۱۱.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شکرگزاری کليد دسترسی به آسمان ۰۵.۱۱.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) چرا آسمان در سکوت است

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) اگر جواب میخواهی شکرگذاری کن.

منتشر شده در اردیبهشت ۱, -۶۲۱توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) آیا برای هر چیز بد هم باید شکرگذاری کرد؟

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۹۳۰۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شکرگزاری در عمل قوت بسیار دارد

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه جشن شکرگزاری) جنگ نیکوی ایمان کن تا شیطان از تو بگریزد

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) با شکرگزاری و پرستش از بیابان زندگیت بیرون بیا

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری