مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده۱۹.۰۱.۲۰۱۴

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده ۱۲.۰۱.۲۰۱۴

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری