مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده۱۹.۰۱.۲۰۱۴

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده ۱۲.۰۱.۲۰۱۴

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری