مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده ۱۴.۰۱.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری, کشيش سيامک زرگری

مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده سال نو ۰۷.۰۱.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری, کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) قدرت ستايش و پرستش در جنگهای روحانی ۲۲.۱۰.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده ۰۲.۰۴.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

جلسه عبادتی پرستشی نوروز۹۶ کليسای عيلام زنده

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده ۱۹.۰۳.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده ۱۲.۰۳.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

مراسم عبادتی، پرستشی کليسای عيلام زنده ۰۵.۰۳.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

مراسم پرستشی، عبادتی کليسای عيلام زنده ۰۵.۰۲.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده ۱۹.۰۲.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری