مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده همراه با شام خداوند ۲۶.۰۲.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده ۱۲.۰۲.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) پرستش ، شکرگزاری و برکت دادن قدرت هر لعنت را ميشکند

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده ۲۲.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده ۲۹.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده ۱۵.۰۱.۲۰۱۵

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

جلسه عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده ( اولين جلسه سال ۲۰۱۷ ) ۰۸.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

جشن کريسمس – افتتاحيه کليسای عيلام زنده بريزبن – استراليا ۲۵.۱۲.۲۰۱۶

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری