مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده همراه با شام خداوند ۲۶.۰۲.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده ۱۲.۰۲.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) پرستش ، شکرگزاری و برکت دادن قدرت هر لعنت را ميشکند

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده ۲۲.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده ۲۹.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده ۱۵.۰۱.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

جلسه عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده ( اولين جلسه سال ۲۰۱۷ ) ۰۸.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

جشن کريسمس – افتتاحيه کليسای عيلام زنده بريزبن – استراليا ۲۵.۱۲.۲۰۱۶

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری