( درپس واژه ) شناخت يهوه رافا – خدای شفادهنده

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری