( درپس واژه ) شناخت يهوه رافا – خدای شفادهنده

منتشر شده در مهر ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری