( درپس واژه ) شناخت يهوه رافا – خدای شفادهنده

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری