( درپس واژه ) شناخت يهوه رافا – خدای شفادهنده

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری