( درپس واژه ) شناخت يهوه رافا – خدای شفادهنده

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری