(موعظه) با مسيح پادشاهی کن

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(آخرین موعظه) سال پسندیده

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) تو با مسیح عیسی هم اکنون در جایگاه آسمانی هستی چیز دگر را باورمکن!

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) جزام زندگی تو به فیض خدا شفا مییابد

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اززندان فریب آزاد شو

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) نبوت فرصت خدا برای تبدیل زندگی است

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اشتباهاتت را تکرار مکن

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه شام خداوند) از جهنم درون آزاد شو

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) با شکرگزاری و پرستش از بیابان زندگیت بیرون بیا

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) قدرت استفاده پرچم در پرستش (۵)

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری