(موعظه) با مسيح پادشاهی کن

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(آخرین موعظه) سال پسندیده

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) جزام زندگی تو به فیض خدا شفا مییابد

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اززندان فریب آزاد شو

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) نبوت فرصت خدا برای تبدیل زندگی است

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اشتباهاتت را تکرار مکن

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه شام خداوند) از جهنم درون آزاد شو

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) با شکرگزاری و پرستش از بیابان زندگیت بیرون بیا

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) قدرت استفاده پرچم در پرستش (۵)

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری