( موعظه ) زير نظم الهی باش تا پادشاهی آسمان از آن تو باشد

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) شيطان در اين فکر است که چطور ترا از ملکوت خدا بيرون کند

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه پرستشی ) دلم مشتاق ديدار توهست ای خداوند

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اجازه نده شيطان تاج و ردايت را بدزدد

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) ای پسر خدا بر من رحم کن و مرا زير چترت بپذير

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) ايماندار ردای مسح تو کجاست؟

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) صاحب اقتدار، صاحب مسح

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اطاعت مساوی است با اقتدار

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) فکر ميکنی زير اقتدار کی هستی ؟ خدا یا شیطان ؟ چون سومی وجود ندارد

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری