( موعظه ) کلمه در ما جسم پوشد و به جهان ديده شود.

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۳۷۳۴توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چگونه به ايمانم کمک کنم تا بتواند کوهها را جابجا کند

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) آيا فکر کردی که شايد نبخشيدن جلوی دعای ترا گرفته است ۱۳.۱۲.۲۰۱۵

منتشر شده در اردیبهشت ۱, ۸۴۴۴توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ايمان خود را در زبان اعلام کن تا کوههای زندگيت جابجا شوند

منتشر شده در اردیبهشت ۱, ۴۸۷۱توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کوهها زمانی در دعا جابجا ميشود که آنرا به زبان اعلام کنی

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) چه ايمانی کوهها را جابجا ميکند

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) ايمانی از جنس ايمان خدا

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) چه کنم که ايمانم کوه را جابجا کند

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۳۵۰۶توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اگر جواب دعای تو دير شده بدان که در آسمان جنگی برپاست

منتشر شده در اردیبهشت ۱, ۴۳۴۵توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) چرا آسمان در سکوت است

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری