( موعظه ) کلمه در ما جسم پوشد و به جهان ديده شود.

منتشر شده در آبان ۲۲, ۳۷۳۴توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چگونه به ايمانم کمک کنم تا بتواند کوهها را جابجا کند

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ايمان خود را در زبان اعلام کن تا کوههای زندگيت جابجا شوند

منتشر شده در آبان ۲۲, ۴۸۷۱توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کوهها زمانی در دعا جابجا ميشود که آنرا به زبان اعلام کنی

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) چه ايمانی کوهها را جابجا ميکند

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) ايمانی از جنس ايمان خدا

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) چه کنم که ايمانم کوه را جابجا کند

منتشر شده در آبان ۲۲, ۳۵۰۶توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اگر جواب دعای تو دير شده بدان که در آسمان جنگی برپاست

منتشر شده در آبان ۲۳, ۴۳۴۵توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) چرا آسمان در سکوت است

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری