( موعظه ) کلمه در ما جسم پوشد و به جهان ديده شود.

منتشر شده در تیر ۲۵, ۳۷۳۴توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چگونه به ايمانم کمک کنم تا بتواند کوهها را جابجا کند

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ايمان خود را در زبان اعلام کن تا کوههای زندگيت جابجا شوند

منتشر شده در تیر ۲۵, ۴۸۷۱توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کوهها زمانی در دعا جابجا ميشود که آنرا به زبان اعلام کنی

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) چه ايمانی کوهها را جابجا ميکند

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) ايمانی از جنس ايمان خدا

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) چه کنم که ايمانم کوه را جابجا کند

منتشر شده در تیر ۲۵, ۳۵۰۶توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اگر جواب دعای تو دير شده بدان که در آسمان جنگی برپاست

منتشر شده در تیر ۲۶, ۴۳۴۵توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) چرا آسمان در سکوت است

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری