( موعظه ) کلمه در ما جسم پوشد و به جهان ديده شود.

منتشر شده در بهمن ۴, ۳۷۳۳توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چگونه به ايمانم کمک کنم تا بتواند کوهها را جابجا کند

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ايمان خود را در زبان اعلام کن تا کوههای زندگيت جابجا شوند

منتشر شده در بهمن ۴, ۴۸۷۰توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کوهها زمانی در دعا جابجا ميشود که آنرا به زبان اعلام کنی

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) چه ايمانی کوهها را جابجا ميکند

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) ايمانی از جنس ايمان خدا

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) چه کنم که ايمانم کوه را جابجا کند

منتشر شده در بهمن ۴, ۳۵۰۵توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اگر جواب دعای تو دير شده بدان که در آسمان جنگی برپاست

منتشر شده در بهمن ۵, ۴۳۴۴توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) چرا آسمان در سکوت است

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری