( موعظه ) کلمه در ما جسم پوشد و به جهان ديده شود.

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۳۷۳۴توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چگونه به ايمانم کمک کنم تا بتواند کوهها را جابجا کند

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ايمان خود را در زبان اعلام کن تا کوههای زندگيت جابجا شوند

منتشر شده در شهریور ۱, ۴۸۷۱توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کوهها زمانی در دعا جابجا ميشود که آنرا به زبان اعلام کنی

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) چه ايمانی کوهها را جابجا ميکند

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) ايمانی از جنس ايمان خدا

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) چه کنم که ايمانم کوه را جابجا کند

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۳۵۰۶توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اگر جواب دعای تو دير شده بدان که در آسمان جنگی برپاست

منتشر شده در شهریور ۱, ۴۳۴۵توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) چرا آسمان در سکوت است

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری