( موعظه ) اگر عادلی پس دعای تو در عمل قوت بسيار دارد

منتشر شده در آبان ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) آيه سال – دعای ايمان در عمل قوت بسيار دارد

منتشر شده در آبان ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری