( موعظه ) شناخت خدای کريسمس – شناخت خدای تثليث است ۲۵.۱۲.۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ۷ تاج ايماندار- قسمت سوم ۱۸.۱۲.۲۰۶ برنامه کريسمس

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ۷ تاج ايمان دار- قسمت دوم

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) مسيح روی صليب تاج ترا از شيطان پس گرفت – قسمت اول

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) دعا بهمراه روزه غير ممکن ها را ممکن ميکند ۰۶.۱۱.۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) تو را در اريحا چکار است برگرد به اورشليم ۲۰.۱۱.۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) روزه قوتی برای شکستن زنجيرهای اسارت ۳۱.۱۰.۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) جايگاه فرزندان در پادشاهی خدا ۱۶.۱۰.۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری