( موعظه ) ييغام نبوتی برای ايران ۳۱.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ششمين ستون حکمت ۰۱.۱۰.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چهارمين ستون حکمت ، در مشورت قدرت بسيار است ۰۳.۰۹.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اقتدار بستن دوازه های جهنم – قسمت دوم ۱۷.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چند قانون آسمان برای پیروزی در جنگ روحانی ۳۰.۰۴.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) اقتدار بستن دروازه های جهنم ( اولين دروازه ) ۱۰.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شناخت دنيای تاريکی واقتدار بستن دروازه های جهنم ۱۹.۱۱.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۳, ۷۵۵۴توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) قدرت ستايش و پرستش در جنگهای روحانی ۲۲.۱۰.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری