( موعظه ) آيا بين خودت و وعدهای خدا فاصله ميبينی ؟ ۰۸.۰۴.۲۰۱۸

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کليد شکستن قدرت ترس و نا اميدی ۱۱.۰۳.۲۰۱۸

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) قدرت محافظت از شالوم در زندگی ۱۸.۰۳.۲۰۱۸

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) برای چه اينقدر ناآرامی ؟ ۱۱.۰۲.۲۰۱۸

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) خداوندا زخمهايم را شفا بده ۰۴.۰۲.۲۰۱۸

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) آيا مسيح امروز هم شفا ميدهد ؟

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) دعای ايمان يا دعای تسليم ؟ کداميک برای شفا لازم است ؟

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) پيغام سال ۲۰۱۸ – شالوم و ۵ معنی آن

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری