هفت بعد شخصیت الیشع(قسمت اول)

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

الیشع! آیا ایلیا خود را میشناسی ؟

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

هفت طریق جاری شدن مسح

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

ملاقات با خدا – سهم کليسا در آزادی ايران

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

ملاقات با خدا – آيا خدا در زندگی تو خدایی ميکند

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

فصل سوم زندگی ایلیا

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

حضورخدا یا معجزه خدا؟ انتخاب تو چیست؟

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

دومین ردا، ردای عیسی (۲۰۱۹.۰۳.۰۳)

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

ردای اول، ردای پدر (۲۰۱۹.۰۲.۲۴)

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

فصل تازه ، ردای تازه (۱۷.۰۲.۲۰۱۹)

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری