( واژه هفتم ) تو ميتونی ، بلند شو

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( واژه هفتم ) شيطان دهانتو ببند و اينبار تو گوش کن

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( واژه هفتم ) کمربند راستی

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

واژه هفتم >> قدرت نام عیسی

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( واژه هفتم ) کليد جهنم

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری