(موعظه کوتاه ) ایمان یعنی چی؟ ۲۵.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه ) ایمان یک انتخاب است ۲۵.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه) تا زمان جواب دعایت خدا ميخواهد در تو کار کند ۲۵.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه ) جنگ روحانی برای دریافت جواب دعا ۲۵.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه) زندگی نکردن مطابق ایمان مانع جواب دعاست ۲۵.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه) سه نوع ایمان در کتاب مقدس وجود دارد ۲۵.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه ) یک چیز را هیچوقت به خدا نگو ۲۵.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه ) در رقص پرستشی از روح القدس هدایت بگیریم ۰۴.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری