تو همان سکّهٔ گمشدهٔ عیسی هستی‌ ۲۵.۱۱.۲۰۱۲

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

سفره خدا ، شفای خدا ۱۰.۰۶.۲۰۱۲

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

پادشاهی تو یا پادشاهی پدر؟ ۱۳.۰۵.۲۰۱۲

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

نجات یافتم یا نجات دارم یا نجات خواهم یافت؟ (جشن شکرگذاری) ۰۷.۱۰.۲۰۱۲

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

نا‌ن میخواهی‌ یا دلی‌ خوش ؟ (کریسمس) ۳۰.۱۲.۲۰۱۲

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

مسح خدا،پری روح خدا (روح‌القدس) ۰۹.۰۹.۲۰۱۲

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

خدا تورا باور دارد آیا تو خودت را باور داری ۰۱.۰۴.۲۰۱۲

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

خدا دوستی‌ یا خدا ترسی‌ ؟ ۰۱.۰۴.۲۰۱۲

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

جذامی در آغوش عیسی ۲۳.۱۲.۲۰۱۲

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

غرغر کردن درهای لعنت را باز می‌کند ۱۷.۰۶.۲۰۱۲

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری