( تعليم شفا آزادی) شکستن لعنتهای نسلهای اجدادی ؟ « جلسه يازدهم »

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( تعليم شفا آزادی) چگونه شخصی اسيرميشود ؟ « جلسه دهم »

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( تعليم شفا آزادی) لعنتهائی که از طريق طردشدگی می آيد « جلسه هشتم »

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( تعليم شفا آزادی) شناخت لعنتهائی که از طريق نبخشيدن می آيد « جلسه هفتم »

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( تعليم شفا آزادی) شناخت لعنتهای ارثی درانسان « جلسه چهارم »

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( تعليم شفا آزادی) شناخت شيطان و دنيای تاريکی « جلسه دوم »

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری