به تو محتاجم

منتشر شده در فروردین ۷, ۳۵۰۳توسط سرود پرستشی

ببار

منتشر شده در فروردین ۶, ۳۴۰۱توسط سرود پرستشی

ببار ای باران روح خدا

منتشر شده در فروردین ۶, ۳۳۴۵توسط سرود پرستشی

به زخمهايش شفا بخشيد

منتشر شده در فروردین ۷, ۳۳۰۰توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم هر روزه و هر دم

منتشر شده در فروردین ۶, ۳۲۵۳توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم

منتشر شده در فروردین ۷, ۳۲۱۰توسط سرود پرستشی

به صحن قدست وارد شوم

منتشر شده در فروردین ۶, ۳۱۴۳توسط سرود پرستشی

به تو مينگرم

منتشر شده در فروردین ۶, ۳۰۹۳توسط سرود پرستشی

به سویت می آیم

منتشر شده در فروردین ۶, ۲۹۴۵توسط سرود پرستشی

با شادی و حمد و پرستش

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط سرود پرستشی