به تو محتاجم

منتشر شده در اردیبهشت ۴, ۳۵۰۳توسط سرود پرستشی

ببار

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۳۴۰۱توسط سرود پرستشی

ببار ای باران روح خدا

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۳۳۴۵توسط سرود پرستشی

به زخمهايش شفا بخشيد

منتشر شده در اردیبهشت ۴, ۳۳۰۰توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم هر روزه و هر دم

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۳۲۵۳توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم

منتشر شده در اردیبهشت ۴, ۳۲۱۰توسط سرود پرستشی

به صحن قدست وارد شوم

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۳۱۴۳توسط سرود پرستشی

به تو مينگرم

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۳۰۹۳توسط سرود پرستشی

به سویت می آیم

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۲۹۴۵توسط سرود پرستشی

با شادی و حمد و پرستش

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط سرود پرستشی