به تو محتاجم

منتشر شده در آبان ۲۳, ۳۵۰۳توسط سرود پرستشی

ببار

منتشر شده در آبان ۲۲, ۳۴۰۱توسط سرود پرستشی

ببار ای باران روح خدا

منتشر شده در آبان ۲۲, ۳۳۴۵توسط سرود پرستشی

به زخمهايش شفا بخشيد

منتشر شده در آبان ۲۳, ۳۳۰۰توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم هر روزه و هر دم

منتشر شده در آبان ۲۲, ۳۲۵۳توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم

منتشر شده در آبان ۲۳, ۳۲۱۰توسط سرود پرستشی

به صحن قدست وارد شوم

منتشر شده در آبان ۲۲, ۳۱۴۳توسط سرود پرستشی

به تو مينگرم

منتشر شده در آبان ۲۲, ۳۰۹۳توسط سرود پرستشی

به سویت می آیم

منتشر شده در آبان ۲۲, ۲۹۴۵توسط سرود پرستشی

با شادی و حمد و پرستش

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط سرود پرستشی