به تو محتاجم

منتشر شده در شهریور ۱, ۳۵۰۳توسط سرود پرستشی

ببار

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۳۴۰۱توسط سرود پرستشی

ببار ای باران روح خدا

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۳۳۴۵توسط سرود پرستشی

به زخمهايش شفا بخشيد

منتشر شده در شهریور ۱, ۳۳۰۰توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم هر روزه و هر دم

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۳۲۵۳توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۳۲۱۰توسط سرود پرستشی

به صحن قدست وارد شوم

منتشر شده در شهریور ۱, ۳۱۴۳توسط سرود پرستشی

به تو مينگرم

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۳۰۹۳توسط سرود پرستشی

به سویت می آیم

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۲۹۴۵توسط سرود پرستشی

با شادی و حمد و پرستش

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط سرود پرستشی