(موعظه)چگونه میتوان قدرت شیطان را بست؟

منتشر شده در بهمن ۲۷, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

روح ایلیا در نبرد با روح ترس ومرگ

منتشر شده در بهمن ۲۷, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) روح ایلیا در نبرد با روح ایزابل

منتشر شده در بهمن ۲۷, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) روح ایلیا در فصلهای خدا ۲۰.۰۱.۲۰۱۹

منتشر شده در بهمن ۲۷, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

” موعظه “ردای ایلیا و تشخیص فصل های خدا ۱۳.۰۱.۲۰۱۹

منتشر شده در بهمن ۲۸, ۸۹۹۳توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) پیغام سال ۲۰۱۹ ردای الیشع – دریافت مسحی مضاعف

منتشر شده در بهمن ۲۷, ۸۹۱۰توسط کشيش سيامک زرگری

ویژه برنامه کریسمس کليسای عيلام زنده ۲۳.۱۲.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۲۷, ۸۷۵۹توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چگونه ميتوان مسحی چون ايليا را داشت ؟ ۱۶.۱۲.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۲۷, ۸۶۳۴توسط کشيش سيامک زرگری