هفت کاری که مسح تو را خشک میکند (قسمت اول) – کشیش سیامک زرگری ۰۸.۰۹.۲۰۱۹

منتشر شده در بهمن ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

کشیش سیامک زرگری- دعا ؛ هفتمین نهر جاری روغن مسح خدا ۰۱.۰۹.۲۰۱۹

منتشر شده در بهمن ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

رویای ایماندار مقتدر (پیغام نبوتی) – کشیش سیامک زرگری ۱۸.۰۸.۲۰۱۹

منتشر شده در بهمن ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

کشیش سیامک زرگری-ششمین نهر: جاری شدن مسح از طریق چتر روحانی ۰۴.۰۸.۲۰۱۹

منتشر شده در بهمن ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

کشیش سیامک زرگری – روح القدس وهفت نهر روغن جاری( قسمت سوم ) ۱۴.۰۷.۲۰۱۹

منتشر شده در بهمن ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

کشیش سیامک زرگری – روح القدس وهفت نهرروغن جاری( قسمت دوم) ۰۷.۰۷.۲۰۱۹

منتشر شده در بهمن ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

کشیش سیامک زرگری – روح القدس وهفت نهرروغن جاری(قسمت اول) ۲۳.۰۶.۲۰۱۹

منتشر شده در بهمن ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

سه راه دریافت مسح

منتشر شده در بهمن ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

ناگاه آتشی ازآسمان

منتشر شده در بهمن ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری